Akademia Pfleiderer Kontakt z doradcą Dekor Scanner
Do you want to change the language?

We have detected that your browser uses a language other than the store language. Please select the appropriate language below if you want to switch.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej równieżjako: „RODO”, niniejszym informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Pfleiderer Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42 AB, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000247423, zwaną dalej „Spółką” lub równoważnie „Administratorem Danych”.
  2. Pani / Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu prowadzenia z Panią / Panem korespondencji i kompleksowej obsługi sprawy, której korespondencja dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
  3. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora Danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz kontaktowy, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami, obsługa zgłaszanych przez te podmioty spraw i udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  5. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty z grupy kapitałowej Pfleiderer w tym w szczególności podmioty powiązane, firmy świadczące usługi doradcze lub prawne oraz podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT.
  6. Przysługuje Pani / Panu prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych. Wnioski w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim powinny być kierowane na adres lub adres e-mail Administratora (rodo@pfleiderer.com).
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  8. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego.